Art Kontakt

Art Kontakt është një qendër kulturore jofitimprurërese që ka si qëllim:

  • organizimin dhe mbështetjen e veprimtarive artistike kulturore në nivel lokal dhe kombëtar
  • shkëmbimin ndërkombëtar në fushën e artit dhe kulturës
  • promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare
  • botime librash dhe nxitjen e debatit mbi politikat kulturore në Shqipëri
  • bashkëprodhime filma(jo komercialë), dokumentarë artistikë
  • trajnime mbi menaxhimin e projekteve artistike

www.art-kontakt.org

www.artkontakt.al